کشت

در طراحی کاشت گیاهان فضای سبز از روش های مختلفی می توان استفاده کرد ، این امر بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه و بررسی زمین و خاک محیط دارد . استفاده از گونه های گیاهی در طراحی و کاشت بسیار اهمیت دارد زیرا انتخاب گونه های گیاهی باید با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری داشته باشد ، در غیر اینصورت گیاه از بین می رود .از سوی دیگر طراح کاشت باید با بکار بردن اصول زیبایی شناسی فرم، بافت و رنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر قواعد گیاه شناسی صحیح، زیبا و دلپذیر باشد .

برای دریافت خدمات کلیک کنید.